Enzo FX Global Markets

Chọn loại tài khoản để giao dịch

Chuẩn

 • Tiền gửi ban đầu - $ 100
 • Chênh lệch - Từ 1,4 pips
 • Hoa hồng - Không
 • Đòn bẩy - 1 : 1000

ECN

 • Tiền gửi ban đầu - $ 500
 • Chênh lệch - Từ 0,6 pips
 • Hoa hồng - $10/lot
 • Đòn bẩy - 1 : 1000

Chuyên nghiệp

 • Tiền gửi ban đầu - $ 2000
 • Chênh lệch - Từ 0,1 pips
 • Hoa hồng - $ 6 / lô
 • Đòn bẩy - 1 : 500